If this newsletter does not display properly please turn on images in your email client.

RHEWales Newsletter Newsletter sub header

March 2014/ Mawrth 2014

Powys Rural Housing Newsletter

Cylchlythyr Tai Gwledig Powys


Contents/ Cynnwys

 1. RHEs highly valued/ Galluogwyr Tai Gwledig yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr
 2. Hay-on-Wye/ Y Gelli Gandryll 
 3. Powys residents' concerns/ Pryder preswylwyr ynghylch diffyg tai fforddiadwy
 4. Common housing register/ Cofrestr Tai Gyffredin
 5. Llangynidr
 6. Top landlords in Powys/  Powys fel landlordiaid gorau
 7. Builth Wells/ Llanfair-ym-Muallt
 8. Talgarth
 9. Wales and West opens waiting lists/  Wales & West yn agor rhestrau aros
 10. Partnership Change/  Newid y Bartneriaeth
 11. Affordable homes developments/ Datblygiadau tai fforddiadwy

This newsletter is about rural housing topics in Powys. Rural Housing Enablers (RHE) work with Community and Town Councils, Community Groups, Powys County Council, Housing Associations and the private sector to find solutions for local housing needs. Your feedback and enquiries are appreciated.

Mae’r cylchlythyr hwn yn delio gyda materion ym maes tai gwledig ym Mhowys. Mae Galluogwyr Tai Gwledig yn gweithio gyda Chynghorau Cymuned a Thref, Grwpiau Cymunedol, Cyngor Sir Powys, Cymdeithasau Tai a’r sector preifat i gael hyd i atebion ar gyfer anghenion tai lleol. Byddem yn gwerthfawrogi adborth ac ymholiadau gennych.

Rural Housing Enablers in Powys/ Galluogwyr Tai Gwledig ym Mhowys
Henk Jan Kuipers – North/ Gogledd Powys - 01938 551308 / rhenorthpowys@gmx.co.uk
Susie Abson – South/ De Powys – 07825 145453 / rhemidpowys@googlemail.com
www.rhewales.co.uk/ www.htgcymru.co.uk

Susie Abson South Powys Rural Housing EnablerHenk Jan Kuipers Rural Housing Enabler Powys


RHEs in Wales highly valued

A recent evaluation commissioned by the Welsh Government states that Rural Housing Enablers (RHEs) in Wales are achieving their objectives against expected outcomes. RHEs engage communities, play a key role in bringing stakeholders together and bring suitable development sites forward. But barriers outside the control of the RHEs hinder delivery of rural affordable homes. On average it takes no less than six years before a rural development is completed.

South Powys is one of the areas in Wales where the RHE project has successfully contributed to the delivery of several housing schemes for local people, since starting in 2006. In Mid and North Powys the RHEs have been in post for over four years and have been involved in the preparation of a pipeline of schemes, which are likely to be developed in the coming years.

Four consultants researched the achievements of RHEs across Wales and interviewed around 70 stakeholders including representatives from Housing and Planning Authorities, Housing Associations, communities and the private sector.

The evaluation reveals that a lack of finance, lack of land, landowner expectations, the state of the housing market, old development plans and local authorities not releasing affordable land are the main barriers.

The RHE project in Powys will end in September this year. It is hoped that arrangements can be made to continue the valued achievements through engaging with communities and bringing stakeholders together to work out the best local solutions to meeting the needs for affordable homes.

Click here for the evaluation report.

Castle Caereinion CommunityGalluogwyr Tai Gwledig yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr yng Nghymru

Mae gwerthusiad diweddar a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn datgan bod Galluogwyr Tai Gwledig (RHEs) yng Nghymru yn cyflawni eu hamcanion yn erbyn canlyniadau disgwyliedig. Mae Galluogwyr Tai Gwledig yn ymgysylltu â chymunedau, yn chwarae rôl allweddol wrth ddod â rhanddeiliaid at ei gilydd ac wrth gyflwyno safleoedd datblygu addas. Ond mae rhwystrau y tu allan i reolaeth y Galluogwyr Tai Gwledig yn rhwystro'r gwaith o ddarparu tai fforddiadwy gwledig. Ar gyfartaledd mae'n cymryd dim llai na chwe blynedd cyn bod datblygiad gwledig yn cael ei gwblhau.

De Powys yw un o'r ardaloedd yng Nghymru lle mae prosiect y Galluogwyr Tai Gwledig wedi cyfrannu'n llwyddiannus at gyflwyno nifer o gynlluniau tai ar gyfer pobl leol, ers iddo ddechrau yn 2006. Yng Nghanol a Gogledd Powys mae Galluogwyr Tai Gwledig wedi bod yn eu swyddi ers dros bedair blynedd ac wedi bod yn ymwneud â pharatoi lliaws o gynlluniau, sy'n debygol o gael eu datblygu yn y blynyddoedd i ddod.

Bu pedwar ymgynghorydd yn ymchwilio i'r hyn a gyflawnodd y Galluogwyr Tai Gwledig ar draws Cymru a buont yn cyfweld tua 70 o randdeiliaid, gan gynnwys cynrychiolwyr o Awdurdodau Tai a Chynllunio, Cymdeithasau Tai, cymunedau a'r sector preifat.

Mae'r gwerthusiad yn dangos mai diffyg cyllid, diffyg tir, disgwyliadau tirfeddianwyr, cyflwr y farchnad dai, hen gynlluniau datblygu ac awdurdodau lleol sy'n gwrthod rhyddhau tir fforddiadwy yw'r prif rwystrau.

Bydd prosiect y Galluogwyr Tai Gwledig  ym Mhowys yn dod i ben ym mis Medi eleni. Y gobaith yw y gellir gwneud trefniadau i barhau â'r cyflawniadau gwerthfawr drwy ymgysylltu â chymunedau a dod â rhanddeiliaid at ei gilydd i lunio'r atebion lleol gorau i gwrdd â'r angen am dai fforddiadwy.

Cliciwch yma am yr adroddiad gwerthuso.


Hay-On-Wye - a local commitment to affordable homes

The RHE for South Powys has been supporting and working with a local group of residents in Hay who are passionate about delivering much needed good quality affordable homes to meet a hidden need in the area.  

With the average house price in Hay at around £206,000 in comparison with Powys at £182,000 and Wales at £162,000, there is certainly a need for affordable products which can be made available to those who live in the area and are earning lower incomes.  Currently there are 49 people registered on the Powys County Council Housing Needs Register and the feeling is there may be more people locally who have not registered who may be in need of a home.

The local housing group has been working with the Town Council and has identified some Town Council owned land and Powys Local Authority owned land which may offer an opportunity to deliver much needed homes.

The community are working together to potentially set up either a co-operative group or a CLT to help support local people and deliver affordable homes.

Y Gelli Gandryll -  ymrwymiad lleol i gartrefi fforddiadwy

Mae'r Galluogwyr Tai Gwledig ar gyfer De Powys wedi bod yn cefnogi ac yn gweithio gyda grŵp lleol o breswylwyr yn Y Gelli sy'n frwd iawn o blaid darparu tai fforddiadwy o ansawdd da y mae angen mawr amdanynt i ddiwallu angen cudd yn yr ardal. 

Gyda phris cyfartalog tŷ yn Y Gelli tua £206,000 o'i gymharu â £182,000 ym Mhowys a £162,000 yng Nghymru, yn sicr mae angen am gynhyrchion fforddiadwy a allai fod ar gael i'r rhai sy'n byw yn yr ardal ac yn ennill incwm is.  Ar hyn o bryd, mae 49 o bobl wedi cofrestru ar Gofrestr Anghenion Tai Cyngor Sir Powys  a'r teimlad yw y gallai fod mwy o bobl leol nad ydynt wedi cofrestru a allai fod mewn angen am gartref.

Mae'r grŵp tai lleol wedi bod yn gweithio gyda'r Cyngor Tref ac mae wedi nodi rhywfaint o dir sy'n eiddo i'r Cyngor Tref a thir sy'n eiddo i Awdurdod Lleol Powys a allai gynnig cyfle i gyflenwi cartrefi y mae angen mawr amdanynt.

Mae'r gymuned yn gweithio gyda'i gilydd i sefydlu naill ai grŵp cydweithredol neu YTC (CLT) i helpu i gefnogi pobl leol a darparu tai fforddiadwy. 


Lack of affordable housing residents’ concern

The results of Powys Council’s annual residents survey show a renewed concern regarding the availability of affordable housing. In 2012 this topic was an area of concern for many residents, namely 47%. The figure for 2013 is even more striking. In 2013, just 22% of respondents felt that Powys was either very good or good for the availability of affordable housing. The figure in 2011 was 35%.

Together with a lack of job opportunities these are, across all the services and themes assessed throughout the report, the topics of greatest concern to residents of Powys.

Pryder preswylwyr ynghylch diffyg tai fforddiadwy

Mae canlyniadau arolwg trigolion blynyddol Cyngor Powys yn dangos pryder o'r newydd ynglŷn ag argaeledd tai fforddiadwy. Yn 2012 roedd y pwnc hwn yn fater oedd yn peri pryder i lawer o'r trigolion, sef 47% ohonynt. Mae'r ffigur ar gyfer 2013 hyd yn oed yn fwy trawiadol. Yn 2013, dim ond 22% o'r ymatebwyr oedd yn teimlo bod Powys naill ai'n dda iawn neu'n dda am argaeledd tai fforddiadwy. Y ffigur yn 2011 oedd 35%.

Ynghyd â diffyg cyfleoedd gwaith dyma, ar draws yr holl wasanaethau a themâu a gafodd eu hasesu drwy gydol yr adroddiad, oedd y pwnc oedd yn peri'r pryder mwyaf i drigolion Powys.

Powys Residents Survey Affordable HousingPercentage of respondents that felt Powys was either very good or good for the availability of affordable housing. Source: Powys Residents Satisfaction Survey 2013.
 

Canran yr ymatebwyr a oedd o'r farn fod Powys naill ai'n dda iawn neu'n dda ar gyfer argaeledd tai fforddiadwy. Ffynhonnell: Arolwg Bodlonrwydd Preswylwyr Powys 2013.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Common Housing Register Newtown

A big change for people looking for an affordable home in Newtown. Powys Council and several housing associations have set up a joint register. This means that a household looking for an affordable home in Newtown will only need to register once. Previously someone in need would Heol Rhedyn Newtown affordable housingpotentially have to register with all the different landlords, which was confusing. Rural Housing Enablers have been campaigning for a joint register and a joint allocation policy to simplify the system for customers. The intention is to roll out the joint registration over the whole of Powys.

Anyone interested to register on the Newtown list, please phone 01686 617 522 or visit www.powyshousing.co.uk for more information about housing options in Powys.

Cofrestr Tai Gyffredin Y Drenewydd

Gwelir newid mawr i bobl sy'n chwilio am gartref fforddiadwy yn y Drenewydd. Mae Cyngor Sir Powys a nifer o gymdeithasau tai wedi sefydlu cofrestr ar y cyd. Mae hyn yn golygu mai dim ond unwaith yn unig y bydd angen i aelwyd sy'n chwilio am gartref fforddiadwy yn y Drenewydd gofrestru. Yn flaenorol byddai'n rhaid i rywun mewn angen o bosibl gofrestru gyda'r holl landlordiaid gwahanol, a oedd yn ddryslyd. Mae Galluogwyr Tai Gwledig wedi bod yn ymgyrchu am gofrestr ar y cyd a pholisi dyrannu ar y cyd i symleiddio'r system i gwsmeriaid. Y bwriad yw cyflwyno'r cofrestru ar y cyd dros Bowys gyfan.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cofrestru ar restr y Drenewydd, ffonio 01686 617 522 neu fynd i   www.powyshousing.co.uk i gael mwy o wybodaeth am opsiynau tai ym Mhowys.


Melin Homes development in Llangynidr

Melin Homes aims to have properties available to rent and buy in Llangynidr this summer. Local residents have been contacting the RHE regularly and there is a great interest in how to access one of these homes.

LLangynidrLocal residents interested in one of these homes should firstly register with Powys County Council on their Housing Needs Register and can also contact Melin Homes for more information when the homes will be available.

Contact Melin Homes on: 0845 310 1102/
enquiries@melinhomes.co.uk or visit www.powyshousing.co.uk for more information about housing options in Powys.

Datblygiad Melin Homes yn Llangynidr

Mae Melin Homes yn anelu at gael eiddo ar gael i'w rhentu a'u prynu yn Llangynidr yr haf hwn. Mae trigolion lleol wedi bod yn cysylltu â'r Galluogwyr Tai Gwledig yn rheolaidd ac mae diddordeb mawr yn y dull o gael gafael ar un o'r cartrefi hyn.

Dylai trigolion lleol sydd â diddordeb yn un o'r cartrefi hyn gofrestru yn gyntaf gyda Chyngor Sir Powys ar eu Cofrestr Anghenion Tai.  Gallant hefyd gysylltu â Melin Homes am fwy o wybodaeth pan fydd y cartrefi ar gael.

Cysylltwch â Melin Homes ar: 0845 310 1102: enquiries@melinhomes.co.uk neu ewch i www.powyshousing.co.uk i gael mwy o wybodaeth am opsiynau tai ym Mhowys. 


Wales & West and Powys Council top landlords

Wales & West Housing (WWH) is ranked 42 and Powys Couny Council (PCC) 50 in the top 50 landlords in the UK. Together WWH and PCC are working on plans for a new extra care scheme in Newtown, six new affordable homes in Llanbedr, and proposals to redevelop Builth Cottage Hospital into twenty new homes for local people.

The Top 50 Landlords List describes WWH as 'a significant force in Welsh housing.’ Powys County Council, which is working in partnership with WWH on three new build projects across the county Tai Wales & West Housingwhich will result in more than 70 affordable new homes, is the only other Welsh housing provider to make the list, ranking at no 50. The authority is recognised by the Top 50 Landlords List for its work to bring its 5,000+ stock up to Welsh Housing Quality Standard, and for its innovative work with housing associations and rural housing enablers to boost the supply of new affordable homes.

The Top 50 Landlords List is a new joint initiative between 24Housing magazine and the Housing Quality Network. Judging took place by senior figures in the housing sector.

Wales & West a Chyngor Powys fel landlordiaid gorau

Mae Wales & West Housing (WWH) yn safle 42 a Chyngor Sir Powys (CSP) yn 50 yn y 50 o landlordiaid gorau yn y DU. Gyda'i gilydd mae WWH a CSP yn gweithio ar gynlluniau ar gyfer cynllun gofal ychwanegol newydd yn y Drenewydd, chwech o gartrefi fforddiadwy Powys Council Housingnewydd yn Llanbedr, a chynigion i ailddatblygu Ysbyty Cymuned Llanfair-ym-Muallt ar gyfer ugain o gartrefi newydd i bobl leol.

Mae Rhestr y 50 o Landlordiaid Gorau yn disgrifio WWH fel 'grym sylweddol yn y maes tai yng Nghymru'. Cyngor Sir Powys, sy'n gweithio mewn partneriaeth â WWH ar dri o brosiectau adeiladu newydd ar draws y sir a fydd yn arwain at fwy na 70 o gartrefi newydd fforddiadwy, yw'r unig ddarparwr tai arall yng Nghymru i gyrraedd y rhestr, gan gyrraedd rhif 50. Mae'r awdurdod yn cael ei gydnabod gan Restr y 50 o Landlordiaid Uchaf am ei waith i sicrhau bod ei stoc o 5,000+ yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru, ac am ei waith arloesol gyda chymdeithasau tai a galluogwyr tai gwledig i hybu'r gwaith o gyflenwi cartrefi fforddiadwy newydd.

Mae Rhestr y 50 o Landlordiaid Gorau yn fenter newydd ar y cyd rhwng cylchgrawn 24Housing a'r Rhwydwaith Ansawdd Tai. Cafodd y barnu ei wneud gan bobl â swyddi uwch yn y sector tai.


Builth Wells Open Day

A consultation day was recently held in Builth Wells for locals to come along to view proposals by Wales and West Housing. They have bought the Cottage Hospital site from the NHS to redevelop and provide affordable homes for Builth Wells Town residents. The event was hosted in the Strand Hall, where approximately 100 people from the community came to view the proposed plans, leaving feedback on the design, layout and to register an interest in a home.

RHE Susie Abson spoke to Mr Davies who said, "My wife and I have lived here for many years and are finding our home too big to manage in our old age and we are very interested in how we might be able to qualify for a smaller home which will meet our needs as we get older."

Another resident commented how her family was interested in a home as they were renting privately and liked the idea of potentially being able to buy a proportion of a home and start on the ladder to becoming a home owner.

There was a lot of feedback about the proposals including a potential demand for 3 bedroom properties on the site which Wales & West Housing will consider as they start to develop the site in the coming year.

If you would like any more details about proposals or finding out how you could qualify for a home please contact: Wales & West Housing; Housing Options Team on 0800 052 2526 or visit
www.powyshousing.co.uk for more information about housing options in Powys. 

 Diwrnod Agored Llanfair-ym-Muallt

Cynhaliwyd diwrnod ymgynghori yn ddiweddar yn Llanfair-ym-Muallt i bobl leol ddod draw i weld cynigion gan Wales and West Housing. Yn ddiweddar maent wedi prynu safle'r Ysbyty Cymuned gan y GIG i ailddatblygu a darparu tai fforddiadwy i drigolion tref Llanfair-ym-Muallt. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd y Strand, a daeth tua 100 o bobl o'r gymuned i weld y cynlluniau arfaethedig, gan adael adborth am y dyluniad a'r cynllun ac i gofrestru diddordeb mewn cartref. 

Siaradodd y Galluogwr Tai Gwledig Susie Abson â Mr Davies, a ddywedodd, "Mae fy ngwraig a minnau wedi byw yma ers blynyddoedd lawer ac yn gweld bod ein cartref yn rhy fawr i ni edrych ar ei ôl yn ein henaint ac mae gennym ddiddordeb mawr yn sut y gallem fod yn gymwys i gael cartref llai a fydd yn diwallu ein hanghenion wrth i ni fynd yn hŷn. "

Dywedodd preswylydd arall fel roedd gan ei theulu ddiddordeb mewn cartref gan eu bod yn rhentu'n breifat ac roedd yn hoffi'r syniad o efallai allu prynu cyfran o gartref a dechrau ar yr ysgol i fod yn berchennog cartref.

Roedd llawer o adborth am y cynigion, gan gynnwys galw posibl am eiddo 3 llofft ar y safle y bydd Tai Wales & West yn ei ystyried wrth iddynt ddechrau datblygu'r safle yn y flwyddyn sydd i ddod.

Os hoffech gael mwy o fanylion am gynigion neu ganfod sut y gallech fod yn gymwys i gael cartref, cysylltwch â: Tai Wales & West; Y Tîm Opsiynau Tai ar 0800 052 2526 neu ewch i: www.powyshousing.co.uk i gael mwy o wybodaeth am opsiynau tai ym Mhowys.


Trefeca Road homes in Talgarth – available this summerTalgarth affordable rural housing Melin

Melin aims to complete four homes on Trefeca Road, which will be available to local residents to rent sometime this summer. Local residents interested in these homes should register with the Powys County Council Housing Needs Register.

Melin Homes aims to have an open day on the site in the coming months to let local residents view the houses and learn more about Melin and what they are doing locally to help those in need of a more affordable home to rent or buy.

Contact Melin Homes on: 0845 310 1102 /
enquiries@melinhomes.co.uk

www.powyshousing.co.uk for more information about
housing options in Powys.

Cartrefi Heol Trefeca yn Nhalgarth - ar gael yr haf hwn

Talgarth affordable rural housing Melin PowysMae Melin yn bwriadu cwblhau pedwar cartref ar Heol Trefeca, a fydd ar gael i drigolion lleol i'w rhentu rywbryd yn ystod yr haf. Dylai trigolion lleol sydd â diddordeb yn y cartrefi hyn gofrestru gyda  Chofrestr Anghenion Tai Cyngor Sir Powys.

Mae Melin Homes yn bwriadu cynnal diwrnod agored ar y safle yn y misoedd nesaf i adael i drigolion lleol weld y tai a dysgu mwy am Melin a'r hyn y maent yn ei wneud yn lleol i helpu'r rhai sydd angen cartref mwy fforddiadwy i'w rentu neu ei brynu.

Cysylltwch â Melin Homes ar: 0845 310 1102: enquiries@melinhomes.co.uk

www.powyshousing.co.uk i gael mwy o wybodaeth am opsiynau tai ym Mhowys.

 


Wales & West opens waiting lists 

WWH has now opened their waiting lists for over 600 affordable homes in all three shires in Powys. People looking for an affordable home can find out more on their website www.wwha.co.uk or phone the Housing Options Team on 0800 052 2526.

Wales & West yn agor rhestrau aros

Mae WWH bellach wedi agor eu rhestrau aros am dros 600 o dai fforddiadwy ym mhob un o'r tair ardal ym Mhowys. Gall pobl sy'n chwilio am gartref fforddiadwy gael rhagor o wybodaeth ar eu gwefan  www.wwha.co.uk neu ffoniwch y Tîm Opsiynau Tai ar 0800 052 2526.


Partnership change

The Powys Affordable Housing Partnership has agreed to broaden its remit and to advise on wider strategic housing issues. It has therefore been transformed into the Powys Strategic Housing Partnership. The aim of the partnership is to provide strategic guidance. The required outcomes are increased housing supply and improved standards in rented housing stock.

 Newid y Bartneriaeth

Mae Partneriaeth Tai Fforddiadwy Powys wedi cytuno i ehangu ei chylch gorchwyl a chynghori am faterion tai strategol ehangach. Felly, mae wedi cael ei thrawsnewid i fod yn Bartneriaeth Tai Strategol Powys. Nod y bartneriaeth yw rhoi arweiniad strategol. Y canlyniadau a ddisgwylir yw cynyddu'r cyflenwad tai a gwella safonau'r stoc tai sy'n cael eu rhentu.


Affordable homes developments/ Datblygiadau tai fforddiadwy

Welshpool Red Bank Rural Affordable Housing PowysWelshpool - Red Bank
45 homes under construction; Rent and buy
Mid-Wales Housing, Newtown
Hughes Architects, Welshpool
SJ Roberts, Marton

Y Trallwng - Red Bank
45 o gartrefi’n cael eu hadeiladu; I’w rhentu ac ar werth
Tai Canolbarth Cymru, Y Drenewydd
Hughes Architects, Y Trallwng
SJ Roberts, Marton

Churchstoke Rural affordablke housing
Churchstoke -
Old Hatchery

5 homes under construction as part of larger development; Rent
Mid-Wales Housing, Newtown

Yr Ystog - Old Hatchery
5 o gartrefi’n cael eu hadeiladu fel rhan o ddatblygiad mwy; I’w Rhentu
Tai Canolbarth Cymru, Y Drenewydd

Llansantffraid Spoonley Farm Affordable Rural housing powysLlansantffraid - Spoonley Farm
3 homes under construction as part of larger development; Rent
Cymdeithas Tai Clwyd and Welsh Housing Partnership, Denbigh
J-Ross Developments, Oswestry

Llansantffraid - Spoonley Farm
3 o gartrefi’n cael eu hadeiladu fel rhan o ddatblygiad mwy; I’w Rhentu
Cymdeithas Tai Clwyd a Phartneriaeth Tai Cymru, Dinbych
J-Ross Developments, Croesoswallt


 

Castle Caereinion - Swallows MeadowCastel Caereinion rural affordable housing Powys
Planning permission for 6 homes; Rent
Mid-Wales Housing with Castle Caereinion Community Land Trust
Munro Associates, Shrewsbury

Castell Caereinion - Swallows Meadow
Caniatâd cynllunio ar gyfer 6 chartref; I’w Rhentu
Tai Canolbarth Cymru, gydag Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Castell Caereinion

Munro Associates, Yr Amwythig

 

Newtown Severnside Yard extra care housingNewtown - Severnside Yard
Planning permission for 39 extra care and 9 supported living apartments
Wales & West Housing, Flint
Hughes Architects, Newtown

Y Drenewydd - Severnside Yard
Caniatâd cynllunio ar 39 fflat gofal ychwanegol a 9 fflat byw â chymorth
Tai Wales & West, Fflint
Hughes Architects, Y Drenewydd

 

 

Presteigne rural affordable housing

Presteigne - Knighton Road
Planning application for 11 homes; Rent
Mid-Wales Housing, Newtown
Wildig Lammie Partnership, Newport
Asbri Planning, Cardiff

Llanandras - Ffordd Tref-y-clawdd
Cais cynllunio am 11 o gartrefi; I’w Rhentu
Tai Canolbarth Cymru, Y Drenewydd
Wildig Lammie Partnership, Casnewydd
Asbri Planning, Caerdydd

 

Llanidloes rural affordable housing powys

Llanidloes - Trefeglwys Road
Planning application for 31 homes; Rent
Mid-Wales Housing, Newtown
J-Ross Developments, Oswestry

Llanidloes - Ffordd Trefeglwys
Cais cynllunio am 31 o gartrefi; I’w Rhentu
Tai Canolbarth Cymru, Y Drenewydd
J-Ross Developments, Croesoswallt

 

 

 

Newsletter footer

Unsubscribe from this newsletter