If this newsletter does not display properly please turn on images in your email client.

RHEWales Newsletter Newsletter sub header

July 2014/ Gorffennaf 2014

Powys Rural Housing Newsletter

Final Edition

Cylchlythyr Tai Gwledig Powys

Rhifyn Olaf

This newsletter is about rural housing topics in Powys. Rural Housing Enablers (RHE) work with Community and Town Councils, Community Groups, Powys County Council, Housing Associations and the private sector to find solutions for local housing needs. Your feedback and enquiries are appreciated.

Mae’r cylchlythyr hwn yn delio gyda materion ym maes tai gwledig ym Mhowys. Mae Galluogwyr Tai Gwledig yn gweithio gyda Chynghorau Cymuned a Thref, Grwpiau Cymunedol, Cyngor Sir Powys, Cymdeithasau Tai a’r sector preifat i gael hyd i atebion ar gyfer anghenion tai lleol. Byddem yn gwerthfawrogi adborth ac ymholiadau gennych.

Rural Housing Enablers in Powys / Galluogwyr Tai Gwledig ym Mhowys
Henk Jan Kuipers – North / Gogledd Powys - 01938 551308 / rhenorthpowys@gmx.co.uk
Susie Abson – South / De Powys – 07825 145453 / rhemidpowys@googlemail.com
www.rhewales.co.uk / www.htgcymru.co.uk
Susie Abson Powys Rural Housing EnablerHenk Jan Kuipers Powys Rural Housing Enabler

 

 

 
 


Contents/ Cynnwys

1.   RHE Powys Project Closure                         1.  Cau Prosiect Powys
2.   New Homes For People In Talgarth            2.  Cartrefi Newydd I Bobl Talgarth
3.   Homes In Llansantffraid                                3.  Cartrefi Yn Llansanffraid
4.   Residents Move Into Red Bank                    4.  Preswylwyr Yn Symud I Red Bank
5.   Empty Homes Get A Boost                            5.  Hwb I Dai Gwag
6.   Land Supply For 5000 New Homes             6.  Cyflenwad Tir Ar Gyfer 5000 O Gartrefi Newydd
7.   Saving Derelict Rural Buildings                   7. Arbed Adeiladau Gwledig Gwag
8.   Home Presteigne Cooperative                    8.  Menter Gydweithredol "Home Presteigne"
9.   New Homes Completions 2013/2014
         9.  Cwblhau Cartrefi Newydd 2013/2014
10. New Housing Allocation Policy                   10.  Polisi Newydd Ar Gyfer Dyrannu Tai
11.  Faith In Affordable Housing                         11.  Ffydd Mewn Tai Fforddiadwy
12.  Heol Rhedyn In UK Top 50                            12. Heol Rhedyn Ymhlith Y 50 Uchaf Yn Y DU
13.  Development By Housing Associations   13. Datblygu Gan Gymdeithasau Tai


1. RHE Powys Project Closure

The two independent rural housing enablers (RHE) in Powys finish their posts this summer. In South Powys several affordable housing schemes have been built thanks to the rural housing enabler. In Mid and North Powys there is a pipeline of potential developments supported by communities. It is now up to Powys Council and housing associations to build the homes for local people. Both enablers have contributed to a huge positive change in attitudes towards affordable homes for local people.

Susie said, “We have worked hard since 2009 to build local relationships and help communities find solutions to meeting their local needs for affordable homes and it is with regret that the posts have been closed due to local financial pressures as we feel there is still a great deal of work to do.”
Henk Jan said, “This job has given me the opportunity to work in a beautiful area with many committed communities. Along the way I have learnt that it takes a frustratingly long time before homes are actually built, but when I speak with desperate families who can’t find a place they can afford, I know I have been doing the right thing.”

Both Susie and Henk Jan like to thank anyone they have worked with and that have supported them over the years, especially the funding partners, communities and councillors.

Susie will continue her career as a Food Industry Analyst for the Welsh Government and Henk Jan is considering several options.

For all your housing and affordable housing enquiries please see Powys County Councils website: www.powys.gov.uk/en/housing or contact Affordable Housing Officer, Terry Flynn: terry.flynn@powys.gov.uk / 07836 686329. More information is available on the RHE website www.rhewales.co.uk and Powys Housing Options website www.powyshousing.co.uk.

1. Cau Prosiect Powys

Mae'r ddau alluogwr tai gwledig annibynnol (RHE) ym Mhowys yn gorffen eu swyddi yn ystod yr haf. Yn Ne Powys mae nifer o gynlluniau tai fforddiadwy wedi cael eu hadeiladu, diolch i'r swyddog galluogi tai gwledig. Yn y Canolbarth a Gogledd Powys mae yna lu o ddatblygiadau posibl a gefnogir gan gymunedau. Mater i Gyngor Powys a chymdeithasau tai bellach yw adeiladu'r cartrefi ar gyfer pobl leol. Mae'r ddau alluogwyr wedi cyfrannu at newid cadarnhaol enfawr mewn agweddau tuag at dai fforddiadwy i bobl leol.

Meddai Susie, "Rydym wedi gweithio'n galed ers 2009 i feithrin perthnasau lleol a helpu cymunedau i ddod o hyd i atebion i ddiwallu eu hanghenion lleol am dai fforddiadwy ac mae'n ofid fod y swyddi wedi dod i ben oherwydd pwysau ariannol lleol gan ein bod yn teimlo bod llawer iawn o waith i'w wneud o hyd."
Meddai Henk Jan, "Mae'r swydd wedi rhoi'r cyfle i mi weithio mewn ardal brydferth gyda llawer o gymunedau ymrwymedig. Ar hyd y daith rwyf wedi dysgu ei bod yn cymryd amser rhwystredig o hir cyn i gartrefi gael eu hadeiladu mewn gwirionedd, ond pan fyddaf yn siarad gyda theuluoedd anobeithiol nad ydynt yn gallu dod o hyd i le y gallant ei fforddio, rwy'n gwybod fy mod wedi bod yn gwneud y peth iawn."

Hoffai Susie a Henk Jan ddiolch i unrhyw un y maent wedi bod yn gweithio gyda nhw ac sydd wedi eu cefnogi dros y blynyddoedd, yn enwedig y partneriaid cyllid, cymunedau a chynghorwyr.

Bydd Susie yn parhau â'i gyrfa fel Dadansoddwr Diwydiant Bwyd ar gyfer Llywodraeth Cymru ac mae Henk Jan yn ystyried nifer o opsiynau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am dai a thai fforddiadwy ewch i wefan Cyngor Sir Powys: www.powys.gov.uk/cy/tai neu cysylltwch â'r Swyddog Tai Fforddiadwy, Terry Flynn: terry.flynn@powys.gov.uk / 07836 686329. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan RHE  www.htgcymru.co.uk a gwefan Dewisiadau Tai Powys www.powyshousing.co.uk.


2. New Homes For People In Talgarth

New homes Talgarth Powys WalesOn the 22nd of May, Melin Homes welcomed residents to an open day of the Trefeca Road development in Talgarth. People could view the four new properties. The scheme has been well supported by the local community and now gives a new home to four local households.

2. Cartrefi Newydd I Bobl Talgarth

Ar 22 Mai croesawodd Cartrefi Melin y trigolion i ddiwrnod agored y datblygiad ar Ffordd Trefeca yn Nhalgarth. Gallai pobl weld y pedwar eiddo newydd. Mae'r cynllun wedi cael cefnogaeth dda gan y gymuned leol ac yn awr yn rhoi cartref newydd i bedwar o deuluoedd lleol.


3. Homes In Llansantffraid

Grŵp Cynefin, on behalf of the Welsh Housing new homes Llansantffraid Powys WalesPartnership, purchased three new constructed properties at Cae Vyrnwy on the Spoonley Farm Estate in Llansantffraid-ym-Mechain. The 2 and 3 bed properties will be available as rented properties.

3. Cartrefi Yn Llansanffraid

Mae Grŵp Cynefin, ar ran Partneriaeth Tai Cymru, wedi prynu tri eiddo sydd newydd eu hadeiladu yng Nghae Efyrnwy ar Stad Fferm Spoonley yn Llansanffraid-ym-Mechain. Bydd y tai 2 a 3 llofft ar gael fel eiddo ar rent.


4. Residents Move Into Their New Homes At Red Bank

Shane Perkins, Mid-Wales Housing Association’s Chief Executive said, “The Association is very pleased that it has been able to improve the lives of so many local people in need of good quality housing in Welshpool. It is fitting that the last phase of the houses were let during Rural Housing Week. All too often the problems faced in rural areas can be overlooked, and this is an opportunity to highlight some of the unique pressures we have faced and the solutions we have found by working together."

new homes Welshpool Powys WalesThe development comprises of 45 homes which include houses, bungalows and apartments of varying sizes from one to four bedrooms. The homes offer a mix of affordable, intermediate and market rented options as well as eight properties for sale.

4. Preswylwyr Yn Symud I'w Cartrefi Newydd Yn Red Bank

Dywedodd Shane Perkins, Prif Weithredydd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, "Mae'r Gymdeithas yn falch iawn ei bod wedi gwella bywydau cynifer o bobl leol sydd angen cartrefi ansawdd da yn y Trallwng. Mae'n addas iawn y cafodd y tai diwethaf eu gosod yn ystod yr Wythnos Tai Gwledig. Yn rhy aml o lawer anghofir am y broblemau sy'n wynebu ardaloedd gwledig, ac mae hyn yn gyfle i dynnu sylw at rai o'r pwysau unigryw yr ydym wedi'u hwynebu a'r datrysiadau y daethom o hyd iddynt drwy gydweithio."

Y datblygiad yn cynnwys 45 o gartrefi sy'n cynnwys tai, byngalos a fflatiau o wahanol feintiau o un i bedair ystafell wely. Mae'r cartrefi'n cynnig cymysgedd o opsiynau fforddiadwy, canolradd a rhent marchnad yn ogystal ag wyth annedd ar werth.


5. Empty Homes Get A Boost

Empty homes reuse reaches a record high in Powys with 101 homes being brought back in use in 2013/2014, including 70 homes let at an affordable rent level through Cefni Lettings. Powys Council Private Sector Housing team has been leading the way in Wales with its loan assistance schemes.

The Service also assisted improving over 1300 homes, taking away many health hazards, as well as providing loans for energy saving measures, reducing the fuel bill for as many as hundred households.

Picture: Long-term redundant barn complex converted into seven units of affordable housing.

5. Hwb I Dai Gwag Powys Wales Empty Home

Mae nifer y cartrefi gwag sy'n cael eu hailddefnyddio yn uwch nag erioed ym Mhowys gyda 101 o gartrefi yn cael eu defnyddio eto yn 2013/2014, gan gynnwys 70 o gartrefi sy'n cael eu gosod ar rent fforddiadwy drwy Cefni Lettings. Mae Tîm Tai Sector Preifat Cyngor Powys wedi bod yn arwain y ffordd yng Nghymru gyda'i gynlluniau cymorth i fenthyg.

Mae'r Gwasanaeth hefyd wedi cynorthwyo i wella dros 1300 o gartrefi, gan gael gwared ar lawer o beryglon iechyd, yn ogystal â darparu benthyciadau ar gyfer mesurau arbed ynni, gan leihau'r bil tanwydd ar gyfer cymaint â chant o gartrefi.

Llun: Ysgubor oedd wedi bod yn wag am dymor hir yn cael ei throi'n saith uned o dai fforddiadwy.


6. Land Supply For 5000 New Homes

Now is the chance to comment on the Local Development Plan (LDP). The plan will guide the scale and location of new development in Powys, apart from the Brecon Beacons National Park, until 2026. Under the plan the County Council has made land allocations to supply 5000 new dwellings. The six-week consultation will start on Monday 28 July and ends on Monday 8 September. www.powys.gov.uk/ldp.

6. Cyflenwad Tir Ar Gyfer 5000 O Gartrefi Newydd

Dyma'r cyfle i roi sylwadau ar y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). Bydd y cynllun yn llywio graddfa a lleoliad datblygiadau newydd ym Mhowys, ar wahân i'r Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, hyd at 2026. O dan y cynllun, mae'r Cyngor Sir wedi dyrannu tir i gyflenwi 5000 o anheddau newydd. Bydd y cyfnod ymgynghori o chwe wythnos yn dechrau ddydd Llun 28 Gorffennaf ac yn gorffen ddydd Llun 8 Medi. www.powys.gov.uk/ldp.


7. Saving Derelict Rural Buildings

Adfer Ban a Chum (ABC) is a charity mainly working in the Brecon Beacons National Park. Their aim is to bring derelict rural buildings back into use. The Heritage Lottery Fund is supporting ABC to carry out a study investigating the perceptions and understanding of how best to bring these buildings back into use. A Project Officer is appointed to work with farmers, residents, community Empt building powys wales abccouncils, local authorities, the Park and housing associations to record perceptions of the value of derelict rural buildings and the views to re-using these for affordable housing. Interim findings will be presented in September. www.abcwales.org.uk

7. Arbed Adeiladau Gwledig Gwag

Mae Adfer Ban a Chum (ABC) yn elusen sy'n gweithio yn bennaf ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ei nod yw sicrhau bod adeiladau gwledig gwag yn cael eu defnyddio eto. Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cefnogi ABC i gynnal astudiaeth i ymchwilio i'r canfyddiadau a'r ddealltwriaeth ynghylch y ffordd orau o sicrhau bod yr adeiladau hyn yn cael eu hail-ddefnyddio. Penodir Swyddog Prosiect i weithio gyda ffermwyr, trigolion, cynghorau cymuned, awdurdodau lleol, y Parc a chymdeithasau tai i gofnodi canfyddiadau am werth adeiladau gwledig gwag a barn pobl ynghylch ail-ddefnyddio’r rhain ar gyfer tai fforddiadwy. Bydd y canfyddiadau dros dro yn cael eu cyflwyno ym mis Medi. www.abcwales.org.uk


8. Home Presteigne Cooperative

Community members in Presteigne have recently established the “Home Presteigne” cooperative organisation with the aims of addressing housing need in the area. Public consultations have been held to receive local opinion about what people in the Presteigne area Home Presteigne Powys Walesthink about future housing provision. The first findings were presented at a public consultation meeting in July. www.home-presteigne.co.uk

8. Menter Gydweithredol "Home Presteigne"

Yn ddiweddar mae aelodau o'r gymuned yn Llanandras wedi creu sefydliad cydweithredol "Home Presteigne" gyda'r nod o roi sylw i anghenion tai yn yr ardal. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus i gael barn pobl leol am yr hyn y mae pobl yn ardal Llanandras yn ei feddwl am ddarpariaeth tai yn y dyfodol. Mae’r canfyddiadau cyntaf yn cael eu cyflwyno mewn cyfarfod ymgynghori cyhoeddus ym mis Gorffennaf. www.home-presteigne.co.uk


9. New Homes Completions 2013/2014

The number of completed homes during the year 2013/2014 decreased compared with the previous record year. In total 177 homes were completed in Powys, according to Welsh Government statistics. The completions include 19 homes built by housing associations and 158 by the private sector.

This is the lowest number since 2008/2009. Powys County Council’s Affordable Housing Officer expects that 150 new affordable homes will be completed in the period April 2014 – September 2015, as Powys Council and housing associations secured around £7 million pounds of Welsh Government funding to help achieve this.

9. Cwblhau Cartrefi Newydd 2013/2014

Mae nifer y cartrefi a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn 2013/2014 wedi gostwng o'i gymharu â'r flwyddyn record flaenorol. Cafodd cyfanswm o 177 o gartrefi eu cwblhau ym Mhowys, yn ôl ystadegau Llywodraeth Cymru. Mae'r cartrefi a gwblhawyd yn cynnwys 19 o gartrefi a adeiladwyd gan gymdeithasau tai ac 158 gan y sector preifat.

Hwn yw'r nifer isaf ers 2008/2009. Mae Swyddog Tai Fforddiadwy Cyngor Sir Powys yn disgwyl y bydd 150 o gartrefi fforddiadwy newydd yn cael eu cwblhau yn y cyfnod Ebrill 2014 - Medi 2015, oherwydd bod Cyngor Powys a chymdeithasau tai wedi sicrhau tua £7 miliwn o bunnoedd o gyllid gan Lywodraeth Cymru i helpu i gyflawni hyn.


10. New Housing Allocation Policy

It is anticipated a new approach for allocating social housing in Powys will be introduced in the near future. After the successful pilot in Newtown, the new Common Housing Allocations Policy has been developed by Powys County Council in partnership with Mid-Wales Housing, Newydd and Wales & West Housing. The public consultation to comment on the new policy is now ended.

All applicants will speak directly with a Housing Officer to understand their individual housing situation. The officer will be able to offer personalised advice on the applicant’s housing options. Under the new policy, there will be one common register for Powys. Persons will only be registered if they have a housing need and all applicants must be ready to move.

10. Polisi Newydd Ar Gyfer Dyrannu Tai

Rhagwelir y bydd dull newydd o ddyrannu tai cymdeithasol ym Mhowys yn cael ei gyflwyno yn y dyfodol agos. Ar ôl y cynllun peilot llwyddiannus yn y Drenewydd, datblygwyd y Polisi Dyrannu Tai Cyffredin newydd gan Gyngor Sir Powys, mewn partneriaeth gyda Thai Canolbarth Cymru, Newydd a Wales & West Housing. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus i roi sylwadau ar y polisi newydd wedi dod i ben erbyn hyn.

Bydd pob ymgeisydd yn siarad yn uniongyrchol gyda Swyddog Tai i ddeall eu sefyllfa dai unigol. Bydd y swyddog yn gallu cynnig cyngor personol ar ddewisiadau tai'r ymgeisydd. O dan y polisi newydd, bydd un gofrestr gyffredin ar gyfer Powys. Bydd personau yn cael eu cofrestru dim ond os oes ganddynt angen am dai a rhaid i bob ymgeisydd fod yn barod i symud.


11. Faith In Affordable Housing

Faith in Affordable Housing (FiAH) is a project inviting churches and other property-owning Christian organisations to offer their land or unused buildings for conversion to affordable housing.

FiAH has produced a guide providing advice on the practicalities of implementing such a project, along with case studies demonstrating feasibility. RHEs have already worked with the Church in Faith in affordable housing walesWales and identified several opportunities for development.

Sharon Lee promotes the FiAH project in Wales: s.lee@housingjustice.org.uk / www.housingjustice.org.uk

11. Ffydd Mewn Tai Fforddiadwy

Mae Ffydd mewn Tai Fforddiadwy (FiAH) yn brosiect sy'n gwahodd eglwysi a mudiadau Cristnogol eraill sy'n berchen ar eiddo i gynnig eu tir neu adeiladau gwag i'w troi yn dai fforddiadwy.

Mae FiAH wedi cynhyrchu canllaw sy'n rhoi cyngor ar ymarferoldeb gweithredu prosiect o'r fath, ynghyd ag astudiaethau achos sy'n dangos pa mor ymarferol yw hyn. Mae RHEs eisoes wedi gweithio gyda'r Eglwys yng Nghymru ac wedi nodi nifer o gyfleoedd ar gyfer datblygu.

Mae Sharon Lee yn hyrwyddo'r prosiect FiAH yng Nghymru: s.lee@housingjustice.org.uk / www.housingjustice.org.uk


12. Heol Rhedyn In UK Top 50

Mid-Wales Housing Association’s development Heol Rhedyn in Newtown has been selected as one of the UK’s top affordable housing developments. The UK’s top 50 developments are selected by a panel of housing and regeneration experts assembled by Inside Housing magazine. This development already picked up the Chartered Institute of Housing (Cymru) Development of the Year Award last year.

The development provides 50 new affordable homes for local people and has beHeol Rhedyn Newtown Powys Walesen made possible by funding from the Welsh Government and Powys County Council.

12. Heol Rhedyn Ymhlith Y 50 Uchaf Yn Y DU

Dewiswyd datblygiad Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn Heol Rhedyn y Drenewydd fel un o'r datblygiadau tai fforddiadwy gorau yn y DU. Dewisir y 50 o ddatblygiadau gorau'r DU gan banel o arbenigwyr tai ac adfywio a gasglwyd gan y cylchgrawn 'Inside Housing'. Mae'r datblygiad hwn eisoes wedi ennill  Gwobr Datblygiad y Flwyddyn y Sefydliad Tai Siartredig (Cymru) y llynedd.

Mae'r datblygiad yn darparu 50 o gartrefi fforddiadwy newydd i bobl leol ac fe'i gwnaed yn bosibl trwy gyllid gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys.


13. Affordable Homes Development By Housing Associations

Llangynidr
10 homes available for rent and for sale by Melin Homes
Churchstoke; Old Hatchery
5 homes nearing completion; available for rent by Mid-Wales Housing
Castle Caereinion; Swallows Meadow
Planning permission for 6 homes for rent by Mid-Wales Housing with Castle Caereinion Community Land Trust
Newtown; Severnside Yard
Planning permission for 39 extra care and 9 supported living apartments by Wales & West Housing
Llanidloes; Trefeglwys Road
Planning permission for 31 homes available for rent by Mid-Wales Housing
Presteigne; Knighton Road
Planning permission for 11 homes available for rent by Mid-Wales Housing
Welshpool; Oldford Estate
Planning permission for 2 wheelchair accessible special needs bungalows by Pennaf
Llandrindod Wells; Cefnllys Lane
Planning permission for 2 wheelchair accessible bungalows by Mid-Wales Housing
Cemmaes; near Maes y Llan
Planning permission for 5 dwellings by Mid-Wales Housing
Builth Wells; Old Cottage Hospital Site
Planning application for 17 affordable homes by Wales & West Housing
Talgarth; Church Field Site
Land acquired by Melin Homes with a proposal for homes to rent and for sale
Llanfyllin; Maes y Dderwen
Land acquired by Mid-Wales Housing with a proposal for homes to rent

13. Datblygu Cartrefi Fforddiadwy Gan Gymdeithasau Tai

Llangynidr
10 cartref ar gael i'w rhentu ac ar werth gan Gartrefi Melin
Yr Ystog; Hen Ddeorfa
5 cartref bron wedi'u cwblhau; ar gael i'w rhentu gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru
Castell Caereinion; Dol-Y-Wennol
Caniatâd cynllunio ar gyfer 6 o dai i'w rhentu gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru gydag Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Castell Caereinion
Y Drenewydd; Severnside Yard
Caniatâd cynllunio ar gyfer 39 o fflatiau gofal ychwanegol a 9 o fflatiau byw â chymorth gan Wales & West Housing
Llanidloes; Ffordd Trefeglwys
Caniatâd Cynllunio ar gyfer 31 o dai ar gael i'w rhentu gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru
Llanandras; Knighton Road
Caniatâd cynllunio ar gyfer 11 o dai ar gael i'w rhentu gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru
Y Trallwng; Ystâd Oldford
Caniatâd cynllunio ar gyfer 2 fyngalo anghenion arbennig hygyrch i gadeiriau olwyn gan Pennaf
Llandrindod; Cefnllys Lane
Caniatâd Cynllunio ar gyfer 2 fyngalo hygyrch i gadeiriau olwyn gan Dai Canolbarth Cymru
Cemaes; ger Maes y Llan
Caniatâd cynllunio ar gyfer 5 annedd gan Dai Canolbarth Cymru
Llanfair-ym-Muallt; Hen Safle'r Ysbyty
Cais cynllunio am 17 o dai fforddiadwy gan Wales & West Housing
Talgarth; Safle Cae'r Eglwys
Tir a gaffaelwyd gan Gartrefi Melin gyda chynnig i godi cartrefi i'w rhentu ac i'w gwerthu
Llanfyllin; Maes y Dderwen
Dir a gaffaelwyd gan Dai Canolbarth Cymru gyda chynnig i godi cartrefi i'w rhentu


 

Newsletter footer

Unsubscribe from this newsletter